Ordre per el qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur

Persones que poden optar a esta subvenció

– Empresas con establiment operatiu en Catalunya.

– Persones físiques (autònoms) o jurídiques privades, entre altres.

Requisits para poder optar a esta subvenció

– No podran optar a aquesta subvenció quan (entre d’altres):

  • Haver donat lloc, per causa de la que haguessin sigut declarats culpables, respecte de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
  • No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o envers la Seguretat Social.

– Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d’informar sobre la concurrència d’ajuts per la mateixa activitat.

– En cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

– Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables. En tot cas ha d’acreditar:

  • Disposar d’un adequat registre de dades de persones participants, a nivell micro dada.
  • Disposar de signatura electrònica per part del representant legal de l’entitat beneficiària per tal de poder fer tots els tràmits de manera digital.

– Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

– Les persones sol·licitants de les subvencions s’han d’adherir al codi ètic que figura com a annex 2 d’aquesta Ordre.

– No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

Formalització dels contractes

El contracte de treball ha d’incloure la menció del finançament públic i, si escau, el cofinançament del Fons Social Europeu o del Fons Social Europeu Plus, d’acord amb el que preveu la base 31 d’aquesta Ordre.

L’actuació de contractació laboral s’ha d’informar i gestionar a través de l’aplicació Gestió de les Contractacions (CTR).

Persones destinatàries

Les actuacions subvencionables que es regulen en aquesta Ordre s’adrecen a persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació.

Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

Selecció de les persones destinatàries

La persona o l’entitat beneficiària pot seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà que estableixi la resolució de convocatòria.

La resolució de convocatòria establirà el procediment de selecció i la relació de documentació obligatòria a presentar i/o a custodiar que acreditarà la selecció de persones participants als programes.

Quantia

La quantia de la subvenció que s’ha d’atorgar per l’actuació de contractació laboral és determina aplicant un mòdul econòmic mensual pels mesos de durada de l’actuació subvencionable.

La quantia del mòdul econòmic es fixarà a la resolució de convocatòria un cop aplicada l’actualització que correspongui, i la referència utilitzada per a la seva determinació.

Documentació a presentar amb la sol·licitud

– Memòria tècnica i/o econòmica del contracte de treball, segons model normalitzat, que ha d’incloure:

  • L’objecte, les tasques assignades, les dates d’inici i de finalització previstes i el lloc de realització del projecte, especificar-hi l’objecte que s’ha d’assolir en xifres d’execució previstes, el cost total previst de la contractació per la qual se sol·licita la subvenció, l’import sol·licitat i, si s’escau, la proposta de continuïtat a la contractació.

En cas que les actuacions tinguin característiques específiques de tipologia de contracte o de sector, s’haurà de descriure en aquest apartat.

– Si escau, el contracte de treball objecte de subvenció, degudament signat i comunicat a Contrat@.

– Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació amb la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.

– Full de domiciliació bancària degudament emplenat, si no s’ha presentat anteriorment o han transcorregut més de cinc anys, o bé se n’ha modificat el contingut, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, disponible a http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/.

– Les persones o entitats sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial, juntament amb la sol·licitud.

Sol·licituds i altres tràmits

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis) , concretament buscant el tràmit “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

La corresponent resolució de convocatòria detallarà els terminis de presentació de les sol·licituds i de la resta de tràmits.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de subvencions i la seva justificació, s’han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, de conformitat amb el que estableix l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica; l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article 72 i 73 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital; i l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l’estat d’aquest tràmit a l’Àrea privada que consta a la capçalera del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/).

Inadmissió i desistiment

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a través de mitjans electrònics a la persona o entitat interessada mitjançant notificació individual.

Resolució i notificació

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 6 mesos, a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud, si la convocatòria no estableix un altre termini.

Pagament

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la seva concessió.

El pagament del 20% restant s’ha de tramitar, un cop hagi estat degudament justificada l’execució de l’actuació subvencionada i s’hagi complert la finalitat que en va motivar la concessió, d’acord amb el termini i forma establerts a la base 21 d’aquesta Ordre.

Execució

En cas que l’import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros, un cop notificada la resolució d’atorgament, cal aportar una declaració en què es comuniqui la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La declaració responsable que dóna compliment al deure d’informar de les retribucions percebudes ha de contenir la informació exigida a l’article 12 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Justificació

Contingut de la justificació.

La justificació de les actuacions ha d’incloure una memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions i una memòria econòmica sobre el cost de les actuacions efectuades.

– La memòria explicativa ha de contenir les activitats realitzades, els objectius assolits i els resultats obtinguts per a cadascuna de les actuacions subvencionades i incloure:

  • Actuació de contractació laboral: s’haurà de fer constar les contractacions executades així com el compliment dels requisits establerts a la resolució de convocatòria en quant a les seves condicions i/o característiques.

– La memòria econòmica amb el contingut següent:

  • Declaració/relació de l’entitat beneficiària, segons model normalitzat, d’acord amb el contingut següent:
  • Per l’actuació de contractació laboral, per a cada contracte formalitzat: la data d’inici i la data de finalització de la relació laboral, causa de la finalització i el nombre de mesos i/o dies treballats de contracte.
  • Per a totes les actuacions, la quantia de la subvenció, calculada sobre la base de les unitats considerades com a mòdul que preveu la base 8 d’aquesta Ordre i de les activitats quantificades a la declaració/relació, multiplicades pel mòdul establert a la convocatòria per a cadascuna de les actuacions, sens perjudici del que preveu aquest apartat.

A efectes de la determinació de la quantia a subvencionar, es tindrà en compte el següent:

– Per a les actuacions de contractació laboral, la subvenció es calcula per mesos sencers a partir de la data d’inici de contracte i, en cas que el darrer mes subvencionable no sigui un mes sencer, el càlcul de la subvenció es fa aplicant una quantia diària als dies treballats. La resolució de convocatòria corresponent determinarà la quantia diària a aplicar.

Termini i lloc de presentació

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la justificació de la subvenció corresponent a cadascuna de les actuacions previstes a la base 2, d’acord amb les indicacions de la base 10.1 d’aquesta Ordre, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des la finalització del darrer contracte formalitzat amb càrrec a la subvenció.

Causes de revocació de l’actuació de contractació laboral

– Extingir un contracte laboral per causes objectives (tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció) o fonamentat en un acomiadament col·lectiu o en un acomiadament disciplinari la causa del qual sigui improcedent, comporta la revocació parcial de la durada no executada, d’acord amb els criteris establerts a la base 21.3 d’aquesta Ordre.

– Modificar les condicions del contracte sense una autorització administrativa per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya quan afecti a les condicions de l’atorgament.

Deja un comentario