Convocatòria subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Convocatòria aplicable durant l’any 2022 que té com objecte subvencionar la contractació laboral de persones de 30 y més anys.

Actuacions subvencionables

En aquesta convocatòria son subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques.

Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

Persones destinatàries

– Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

– Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Aquestes persones han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

– Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

– Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

– La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adient.

Quantia

La quantia del mòdul econòmic mensual és  de 1.473,71 euros. Inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, concretament en el tràmit “Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys”.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre.

Documentació de la sol·licitud

– La documentació que cal presentar amb la sol·licitud, d’acord amb el que s’indica a la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre, és la següent:

a) Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball, segons model normalitzat, que inclogui: l’objecte, les tasques assignades i el lloc de realització, el cost total del la contractació per la que es sol·licita la subvenció i l’import sol·licitat.

b) Contracte o contractes de treball objecte de l’ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@. En el contracte o en el seu annex hi haurà de constar el logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i la frase “Les retribucions derivades d’aquest contracte estan finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19. Actuació Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.”

c) Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació a la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.

No obstant, quan no es doni cap dels casos anteriors, cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua.

Documentació d’execució a presentar per part de l’entitat beneficiària

La documentació d’execució que ha de presentar i/o custodiar l’entitat beneficiària, que preveu la base 20.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre.

Deja un comentario